New Media στην Ελλάδα

Τεκμηρίωση για τα Μέσα Ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή (και όχι μόνο…)

Ενίσχυση επαρχιακού Τύπου (Α’ κύκλος)

[Η υποβολή φακέλων ολοκληρώθηκε στις 30/10/2006] Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Δράση 2.7.4 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. To Πρόγραμμα αποσκοπεί:

• Στον Εκσυγχρονισμό των ΜΜ Εκδοτικών Επιχειρήσεων με την χρηματοδότηση της εισαγωγής και εφαρμογής εργαλείων πληροφορικής στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
• Στην Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής στην παραγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία όπως:
• Στην βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Επιχειρήσεων βάσει της ανάπτυξης των παραπάνω εφαρμογών σε θέματα καταχώρισης, αποθήκευσης και διάχυσης της πληροφορίας ώστε να λειτουργούν ως ανταγωνιστικές, βιώσιμες Επιχειρήσεις.
• Στην βελτίωση των κτηριακών υποδομών των γραφείων και των εγκαταστάσεων.
• Στην υποστήριξη των Επιχειρήσεων για καινοτόμες μεθόδους παραγωγής των φύλλων του εντύπου ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της ταχείας μετάδοσης της πληροφορίας.
Το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών διαδικτύου, και βασικού εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα-σκεύη) καθώς και σύσταση και υλοποίηση της μελέτης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνική Συμμετοχή.
H Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται περίπου στα 3.000.000 ΕΥΡΩ.
• Ο ανώτατος υποβαλλόμενος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000 ευρώ ανά πρόταση.
• Η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
• Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
«Αρχή Εφαρμογής» του προγράμματος είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο υλοποίησής του.
«Φορέας Υλοποίησης-Τελικός Δικαιούχος» του προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε), που έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της παρακολούθησης υλοποίησης του προγράμματος.
«Σύμβουλος Υλοποίησης» του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.
Οι επιλέξιμες εφημερίδες, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια, είτε των ημερησίων είτε των εβδομαδιαίων και να ανήκουν στις εφημερίδες του περιφερειακού τύπου. Παράλληλα θα πρέπει επίσης οι εφημερίδες να εκδίδονται τουλάχιστον για ένα έτος, έως την έναρξη του προγράμματος.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν θα πρέπει να έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.

Οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα συντάσσουν την πρότασή τους στα ειδικά έντυπα που διανέμονται μαζί με τον οδηγό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει, τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής κ.λ.π του προγράμματος.

Η διαδικασία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας ολοκληρώθηκε στις 30/10/2006.

Για πληροφορίες και παραλαβή του Οδηγού και των εντύπων του Προγράμματος οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

– Στη σελίδα του ΕΟΜΜΕΧ http://www.eommex.gr και στα τηλ. 210-7491144, 210-7491100.
– Στο διαδικτυακό τόπο www.minpress.gr και στο τηλέφωνο 210-9098628, 210 – 9098631
– Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ www.antagonistikotita.gr, τηλ. 8011136300

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ύστερα από πρωτοβουλία της Γενική Γραμματείας Επικοινωνίας & Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (ΓΓΕ- ΓΓΕ) και αφορά τον Ημερήσιο – Εβδομαδιαίο Τύπο.

* Περισσότερα στοιχεία για τη δράση από την ιστοσελίδα της ΓΓΕ-ΓΓΕ:

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (ΓΓΕ-ΓΓΕ) περιλαμβάνεται η αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσα από τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΕ-ΓΓΕ έχει αναγνωρίσει την ιδιαίτερη σημασία του ρόλου του Τύπου της Περιφέρειας στη διαμόρφωση της αντίστοιχης τοπικής γνώμης.

Ο περιφερειακός Τύπος, ιδιαίτερα οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, εκτός από πηγές ενημέρωσης της κατά περίπτωση κοινής γνώμης, αποτελούν και βήμα στο οποίο γνωστοποιούνται τα προβλήματα του κάθε τόπου, οι αγωνίες της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης η πνευματική, κοινωνική και οικονομική δραστηριότητά της.

Η πολιτική ηγεσία για να είναι σε θέση να χαράξει πολιτικές και αναπτυξιακά προγράμματα για τη χώρα, είναι απαραίτητο να έχει σωστή πληροφόρηση από τους διαμορφωτές γνώμης της περιφέρειας.

Για τους παραπάνω λόγους η ΓΓΕ-ΓΓΕ διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο και τη λειτουργία των εφημερίδων της περιφέρειας, προκειμένου να εκτελείται κατά τον πληρέστερο τρόπο η αποστολή τους.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον ΕΟΜΜΕΧ δρομολογήθηκε δράση για την ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά σε αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με παροχή τεχνογνωσίας και βελτίωση της υλικοτεχνικής γενικότερα υποδομής τους.

 Στις 04.07.2006 δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση αρ. 7572  από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με τίτλο «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ημερήσιου και Εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου» που περιλαμβάνεται στο Μέτρο 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ & ΠΜΕ».

Η πρόσκληση αυτή, με τελικό δικαιούχο τον ΕΟΜΜΕΧ, αφορά σε χρηματοδότηση πράξης συνολικού προϋπολογισμού 5.454.550 ευρώ [3.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη (55%) και 2.454.545 ευρώ  ιδιωτική συμμετοχή (45%)]

Στις 03.08.2006 δημοσιεύθηκε η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι φάκελλοι υποψηφιότητας θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ μέχρι την 06.10.2006. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των φακέλλων στην ιστοσελίδα http://www.eommex.gr/greek/programs/press/index.htm

Advertisements

Written by gr.mme.observer

1 Νοεμβρίου 2006 στις 8:22 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: