New Media στην Ελλάδα

Τεκμηρίωση για τα Μέσα Ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή (και όχι μόνο…)

Ψηφιοποίηση λειτουργιών περιφερειακού τύπου (Β’ κύκλος)

ενισχύσεις σε περιφερειακά ΜΜΕ[Η υποβολή φακέλων ολοκληρώθηκε στις 15/10/2007] Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στη Δράση 2.7.4: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.454.545,50 ευρώ ο οποίος αναλύεται σε ευρώ 800.000,00 συνολική δημόσια δαπάνη και 654.545,50 ευρώ ιδιωτική συμμετοχή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 63,52% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 36,48% από Εθνική Συμμετοχή.

Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

Μετά τα επιτυχή αποτελέσματα του πρώτου κύκλου και κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έκτοτε, ψηφίστηκε ο Νόμος 3548/2007, ΦΕΚ 68Α/20-3-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» που, εκτός των άλλων, επιφέρει αλλαγές στον τρόπο προσδιορισμού των Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων Νομαρχιακών και Τοπικών Εφημερίδων, γι αυτό προτάθηκε ο συμπληρωματικός κύκλος υλοποίησης του ως άνω προγράμματος (2.7.4.2) για την ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου εφημερίδων που δεν έλαβαν μέρος στον πρώτο κύκλο, καθώς και των ενώσεων ιδιοκτητών ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων, με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με παροχή τεχνογνωσίας και με βελτίωση της υλικοτεχνικής γενικότερα υποδομής τους.

Το πρόγραμμα προβλέπει την παρακίνηση και την οικονομική ενίσχυση του Ημερήσιου-Εβδομαδιαίου πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου Νομαρχιακού και Τοπικού τύπου, καθώς και των ενώσεων ιδιοκτητών ημερήσιων και εβδομαδιαίων πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων, για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων ή/και υπηρεσιών με σκοπό την σύνδεση με το Διαδίκτυο ή για την περαιτέρω εκμετάλλευσή του είτε πρόκειται για παρουσία του φορέα είτε πρόκειται για συναλλαγές. Σημαντικό θεωρείται και ο εκσυγχρονισμός της ήδη υπάρχουσας υποδομής της επιχείρησης ή συνδικαλιστικής ένωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση και η χρήση του Διαδικτύου από ένα σημαντικό αριθμό μικρών περιφερειακών εφημερίδων, με σκοπό να αναπτύξουν «ηλεκτρονικά» δραστηριότητες όπως:

• η πληροφόρηση και η γρήγορη επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.
• Η προβολή και προώθηση των εκδοτικών της δραστηριοτήτων της σε μια διευρυμένη δυνητική πελατεία.
• Η αποστολή και λήψη δεδομένων με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες ή με το δημόσιο.
• Η αναζήτηση ευκαιριών στην αγορά και επιχειρηματικών συνεργασιών.
• Το άνοιγμα με πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο στη διεθνή αγορά.

«Αρχή Εφαρμογής» του προγράμματος είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο υλοποίησής του.
«Φορέας Υλοποίησης-Τελικός Δικαιούχος» του προγράμματος είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε), που έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της παρακολούθησης υλοποίησης του προγράμματος.
«Σύμβουλος Υλοποίησης» του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ –ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» μπορούν να υποβάλλουν όλες οι νομαρχιακές και τοπικές ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, καθώς και οι ενώσεις ιδιοκτητών ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον τη διαχειριστική χρήση 2006.
Παρατήρηση:
1) Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά διαχειριστική χρήση και όχι κατ’ ανάγκη ημερολογιακό έτος (για παράδειγμα, στην περίπτωση που επιχειρήσεις εμφανίζουν υπερδωδεκάμηνες χρήσεις η απαίτηση μεταφράζεται σε λειτουργία άνω του ενός ημερολογιακού έτους).
2) Το συγκεκριμένο κριτήριο επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη υποβληθέντος εντύπου Ε3 της χρήσης 2006 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών).
Οι ενώσεις ιδιοκτητών θα πρέπει να πιστοποιούν το Α.Φ.Μ. τους μέσω υπεύθυνης δήλωση ή αντίστοιχης βεβαίωσης από την εφορία.

2) Οι επιλέξιμες εφημερίδες, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια, είτε των ημερησίων είτε των εβδομαδιαίων πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου εφημερίδων και να ανήκουν στις εφημερίδες του νομαρχιακού και τοπικού τύπου. Παράλληλα θα πρέπει επίσης οι εφημερίδες να εκδίδονται τουλάχιστον για ένα έτος, έως την έναρξη του προγράμματος και να φαίνεται ο χρόνος κυκλοφορίας τους υπολογισμένος σε έτη.(Σχετική βεβαίωση για τα παραπάνω θα τους χορηγείται μετά από αίτησή στην ΓΓΕ /ΓΓΕ για υποβολή πρότασης στο παρόν πρόγραμμα).

Κριτήρια για τον καθορισμό των ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων. Ν 3548/2007 αρ. 1,6
Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο δίδονται οι παρακάτω ορισμοί:
– Ημερήσια εφημερίδα καλείται αυτή, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον επί πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες κάθε εβδομάδα.
– Εβδομαδιαία εφημερίδα καλείται αυτή, η οποία εκδίδεται μία (1) φορά την εβδομάδα.
– Νομαρχιακή εφημερίδα καλείται αυτή, η οποία έχει την έδρα της εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης
– Τοπική εφημερίδα καλείται αυτή, η οποία έχει την έδρα της εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εκτός των δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας.
– Αθλητική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία, νομαρχιακή ή τοπική καλείται αυτή, η οποία στην ύλη της περιέχει αθλητική ειδησεογραφία σε ποσοστό τουλάχιστον 65%, από το οποίο το 50% να είναι τοπικού ενδιαφέροντος.

3) Οι επιλέξιμες ενώσεις ιδιοκτητών που έχουν ιδρυθεί πριν την 1-7-2007, είτε των ημερησίων είτε των εβδομαδιαίων εφημερίδων του νομαρχιακού και τοπικού τύπου θα παίρνουν σχετική βεβαίωση, που θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας τους υπολογισμένος σε έτη. Η βεβαίωση θα τους χορηγείται μετά από αίτησή στην ΓΓΕ /ΓΓΕ για υποβολή πρότασης στο παρόν πρόγραμμα.
Θα πρέπει επίσης να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους, καθώς και ονομαστική λίστα των μελών τους υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης.

4) Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν θα πρέπει να έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 Ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει σχετική αίτηση στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι προκειμένου να πληρωθεί, θα συμπληρώσει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρει ότι δεν έχει επιδοτηθεί από άλλα προγράμματα που υλοποιούνται με βάση τον κανόνα deminimis με συνολική επιχορήγηση που υπερβαίνει τις 200.000 Ευρώ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Ο ανώτατος υποβαλλόμενος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000€ ανά πρόταση επιχείρησης ενώ για τις αντίστοιχες ενώσεις ιδιοκτητών ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 40.000€ ανά πρόταση.
• Η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
• Η ιδιωτική συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Για το πρόγραμμα ισχύει ο Κανονισμός (ΕΚ) 1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), που σημαίνει ότι μία επιχείρηση δεν μπορεί μέσα σε μία τριετία να λάβει – στο πλαίσιο προγραμμάτων που διέπονται από τον παραπάνω κανονισμό- δημόσια χρηματοδότηση άνω των 200.000,00 ευρώ. Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής, κ.λπ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών διαδικτύου, και βασικού εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα-σκεύη) καθώς και εκπόνηση και υλοποίηση της μελέτης για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.
Οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (18-07-2007).
Οι ενδιαφερόμενοι θα συντάσσουν την πρότασή τους στα ειδικά έντυπα που διανέμονται μαζί με τον οδηγό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει, τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής κ.λ.π του προγράμματος.

Η διαδικασία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας ολοκληρώθηκε στις 15/10/2007.

Για πληροφορίες και παραλαβή του Οδηγού και των εντύπων του Προγράμματος οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:
– Στη σελίδα του ΕΟΜΜΕΧ http://www.eommex.gr και στα τηλ. 210-7491144, 210-7491376, 210-7491377, 210-7491217.
– Στο διαδικτυακό τόπο www.minpress.gr και στο τηλέφωνο 210-9098628, 210–9098631, 210-9098725.
– Στο γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ www.antagonistikotita.gr, τηλ. 8011136300.
– Στο διαδικτυακό τόπο www.ggb.gr και στα τηλέφωνα: 2106969250, 2106969251, 2106969239

Το πρόγραμμα ξεκίνησε ύστερα από πρωτοβουλία της Γενική Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (ΓΓΕ- ΓΓΕ) και αφορά τον Ημερήσιο – Εβδομαδιαίο Τύπο, καθώς επίσης και τις Ενώσεις Ιδιοκτητών.

Κατάλογος Επιχειρηματικών σχεδίων που εγκρίθηκαν

Δείτε εδώ τις εγκεκριμένες προτάσεις του προγράμματος (το ίδιο αρχείο σε μορφή pdf)

 

* Περισσότερα στοιχεία για τη δράση από την ιστοσελίδα της ΓΓΕ-ΓΓΕ:

Β΄ Κύκλος – Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ημερήσιου και Εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου, ύψους 1.454.545 ευρώ

Μετά από σχετικό αίτημα  της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης προς την Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης δρομολογήθηκε ο Β΄ Κύκλος του προγράμματος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ημερήσιου και εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου.

Συγκεκριμένα, στις 25.05.2007 δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση αρ. 5917  από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με τίτλο «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Ημερήσιου και Εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου (Β΄ Κύκλος)» που περιλαμβάνεται στο Μέτρο 2.7 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ – ΠΜΕ».

Η νέα αυτή πρόσκληση, με τελικό δικαιούχο τον ΕΟΜΜΕΧ, αφορούν σε χρηματοδότηση πράξης συνολικού προϋπολογισμού 1.454.545,50  ευρώ [800.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη (55%) και 654.545,50 ευρώ  ιδιωτική συμμετοχή (45%)].

Μετά την έγκριση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου που υπέβαλε ο ΕΟΜΜΕΧ και την απόφαση ένταξης της πράξης, κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενες εφημερίδες και φορείς να υποβάλουν τους φακέλους υποψηφιότητάς των.

 Σύνοψη Προγράμματος

Αποτελέσματα Β΄ Κύκλου

Στον Β΄ Κύκλο εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 81 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1.370.000 ευρώ. Από αυτά τα 76 αφορούσαν σε εφημερίδες  και τα 5 σε συλλογικούς φορείς των εκδοτών τους. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στη σχετική σελίδα του ΕΟΜΜΕΧ http://www.eommex.gr/greek/programs/press2/results.htm

Written by gr.mme.observer

16 Οκτωβρίου 2007 στις 8:00 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: