New Media στην Ελλάδα

Τεκμηρίωση για τα Μέσα Ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή (και όχι μόνο…)

Posts Tagged ‘ΠΟΛ.

Ιστορίες από το αρχείο: ΠΟΛ.1144/29.12.2003

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003), δίνει η εγκύκλιος ΠΟΛ.1144/29.12.2003 του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το αγγελιόσημο. Απαραίτητη για το αρχείο κάθε λογιστηρίου:

Με τις παραπάνω διατάξεις μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο, οι διατάξεις της οδηγίας 2002/38/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2002 (L128/41) με τις οποίες τροποποιείται η οδηγία 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.
Με την οδηγία αυτή:
– τροποποιούνται οι κανόνες που ορίζουν τον τόπο φορολογίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και ορισμένων υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά.
– καθιερώνεται ειδικό καθεστώς για υποκειμένους που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Κοινότητας και παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στο φόρο εντός της Κοινότητας.
– επίσης δίνεται η ευχέρεια, στα κράτη μέλη να επιτρέπουν ή να απαιτούν την υποβολή ορισμένων δηλώσεων Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται από 1-7-2003.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Written by gr.mme.observer

13 Νοεμβρίου 2009 at 11:04 πμ

Ιστορίες από το αρχείο: ΠΟΛ.1238/19.8.1996

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των άρθρων 33 και 34 του Ν.2429/1996 και παροχή οδηγιών, όπως καταγράφονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1238/19.8.1996 του υπουργείου Οικονομικών (από το taxheaven) σχετικά με το αγγελιόσημο. Απαραίτητη για το αρχείο κάθε λογιστηρίου:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 33 αντικαθίσταται από 10.7.1996 το άρθρο 12 του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α 159), όπως είχε διαμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247), και το οποίο αναφέρεται στις διαφημίσεις που γίνονται από ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς και από εφημερίδες ή περιοδικά και ειδικότερα στον καθορισμό κανόνων διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης, διαφημιστών και διαφημιζομένων και στη ρύθμιση θεμάτων του ειδικού φόρου και του αγγελιοσήμου.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε κατά τα ανωτέρω και με τις λοιπές διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 33, γίνονται ρυθμίσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:

α) στην υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια ΔΟΥ, από κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό της παραγράφου 2 του άρθρου 12, του τιμοκαταλόγου των διαφημίσεων και χορηγιών που εφαρμόζει,
β) στη διαμόρφωση νέας βάσης υπολογισμού του ειδικού φόρου 30% των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση,
γ) στον καθορισμό μεγίστου κόστους παραγωγής ή προσαρμογής διαφημιστικού μηνύματος από τους τηλεοπτικούς σταθμούς,
δ) στον καθορισμό σχέσης χορηγίας και διαφήμισης,
ε) στον καθορισμό των διαφημιζομένων ή των διαφημιστών, κατά περίπτωση, ως αποκλειστικά υποχρέων έναντι του Δημοσίου για την απόδοση του ειδικού φόρου των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση,
στ) στη μη έκπτωση των σχετικών διαφημιστικών δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή και του διαφημιζομένου εφόσον δεν έχει καταβληθεί από τον διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο εγκαίρως και προσηκόντως ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων και οι τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες συναλλαγές, έστω και αν στη δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί διαφημιστής,
ζ) στον καθορισμό απόδοσης από τους ανωτέρω υπόχρεους, σε τράπεζες συμβεβλημένες με το Δημόσιο, του οφειλόμενου ειδικού φόρου τόσο για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις που πραγματοποιούνται από 10.7.1996 (έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 33 όσο και γι’ αυτές που έγιναν από 1.1.1996 μέχρι 9.7.1996),
η) στην καθιέρωση ως ποινικού αδικήματος της μη εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής του ειδικού φόρου ή του αγγελιοσήμου, για τους υπόχρεους προς καταβολή προκειμένου δε περί εταιριών για το νόμιμο εκπρόσωπό τους,
θ) στον καθορισμό υποχρέωσης τήρησης από τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό που εδρεύουν, εκπέμπουν ή εκδίδονται στην Ελληνική Επικράτεια τριπλοτύπου αναλυτικού ημερολογίου διαφημίσεων και υποβολής αντιτύπου αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ και το ΤΣΠΕΑΘ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

16 Αυγούστου 2009 at 8:01 πμ

Ιστορίες από το αρχείο: ΠΟΛ.1217/29.7.1996

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.2328/1995, δίνει η εγκύκλιος ΠΟΛ.1217/29.7.1996 του υπουργείου Οικονομικών (από το taxheaven) σχετικά με το αγγελιόσημο. Απαραίτητη για το αρχείο κάθε λογιστηρίου:

Ο τιμοκατάλογος, με βάση τον οποίο υπολογίζεται το αγγελιόσημο και ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων των μέσων ενημέρωσης, κατά περίπτωση, (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά) υποβάλλεται σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα από κάθε μέσο ενημέρωσης στην αρμόδια για τη φορολογία του, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) κάθε έτος, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος. Με πράξη της αρμόδιας ΔΟΥ επί των αντιτύπων αυτών πιστοποιείται η ημερομηνία κατάθεσης.
Ένα (1) αντίτυπο του τιμοκαταλόγου παραμένει στην αρμόδια ΔΟΥ και τα υπόλοιπα δύο (2) αντίτυπα παραδίδονται στον υπόχρεο. Ο υπόχρεος, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή υποχρεούται να αποστείλει ένα (1) αντίτυπο του τιμοκαταλόγου στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

15 Αυγούστου 2009 at 8:01 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: