New Media στην Ελλάδα

Τεκμηρίωση για τα Μέσα Ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή (και όχι μόνο…)

Posts Tagged ‘τεκμηρίωση

Ε.Ε.: Υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων τα video σε site εφημερίδας, εάν δεν είναι συμπλήρωμα άρθρων γραπτού τύπου

Η προσφορά σύντομων βίντεο στον διαδικτυακό τόπο εφημερίδας δύναται να εμπίπτει στην κανονιστική ρύθμιση σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. και curia.europa.eu).

Η New Media Online, εταιρία εγκατεστημένη στο Innsbruck της Αυστρίας, εκμεταλλεύεται τη διαδικτυακή εφημερίδα «Tiroler Tageszeitung online». Ο ιστότοπος αυτός περιλαμβάνει κυρίως άρθρα του γραπτού τύπου. Ωστόσο, κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών (2012), ένας σύνδεσμος με τον τίτλο «βίντεο» παρέπεμπε σε ενότητα από την οποία ήταν δυνατή, με τη βοήθεια ενός καταλόγου αναζητήσεως, η πρόσβαση σε περισσότερα από 300 βίντεο. Τα βίντεο αυτά, χρονικής διάρκειας κυμαινόμενης από 30 δευτερόλεπτα μέχρι περισσότερα λεπτά, αφορούσαν διάφορα θέματα, όπως τοπικές εκδηλώσεις και γεγονότα, ερωτήσεις προς περαστικούς για επίκαιρα θέματα, αθλητικές διοργανώσεις, δείγματα ταινιών, οδηγίες χειροτεχνίας για παιδιά, ή βίντεο αναγνωστών επιλεγμένα από τη σύνταξη. Ελάχιστα από τα εν λόγω βίντεο είχαν σχέση με τα άρθρα τα οποία περιλαμβάνονταν στον δικτυακό τόπο της εφημερίδας. Εκτός αυτού, ορισμένα βίντεο αποτελούσαν παραγωγή του περιφερειακού τηλεοπτικού οργανισμού Tirol TV, η πρόσβαση δε σε αυτά ήταν εφικτή και από την ιστοσελίδα του εν λόγω οργανισμού.

Κατά την αυστριακή αρχή επικοινωνιών (KommAustria), ο εν λόγω δικτυακός τόπος «βίντεο», συνιστά κατά παραγγελία παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών, η οποία υπόκειται, στην Αυστρία, σε υποχρέωση κοινοποιήσεως. Κατόπιν τούτου, η New Media Online προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Αυστρίας, το οποίο και ζήτησε την συνδρομή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην ερμηνεία της σχετικής Οδηγίας. Η σχετική Οδηγία αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην προστασία των καταναλωτών και, ειδικότερα, των ανηλίκων. Ως εκ τούτου, καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις και τη χορηγία.

Κατά την Οδηγία, οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων συνιστούν είτε τηλεοπτικές εκπομπές είτε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Επιπλέον, κύριος σκοπός τους είναι η παροχή προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέος κοινού. Η Οδηγία προβλέπει ρητώς ότι ηλεκτρονική μορφή των εφημερίδων και των περιοδικών εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της.

Tο Δικαστήριο απαντά ότι η διάθεση βίντεο μικρής χρονικής διάρκειας, σε επιμέρους δικτυακό τόπο της ιστοσελίδας εφημερίδας, με τα οποία παρουσιάζονται σύντομα στιγμιότυπα τοπικών ειδήσεων, αθλητικών ανταποκρίσεων και ψυχαγωγίας εμπίπτει στην έννοια του «προγράμματος» της Οδηγίας.

Το Δικαστήριο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η χρονική διάρκεια των βίντεο δεν ασκεί επιρροή και ότι ο τρόπος επιλογής των επίμαχων βίντεο δεν διαφέρει από τον προτεινόμενο στο πλαίσιο των κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Επιπλέον, βίντεο όπως τα επίμαχα, ανταγωνίζονται τις υπηρεσίες ενημέρωσης που προσφέρουν οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί οργανισμοί καθώς και τις υπηρεσίες των μουσικών και αθλητικών τηλεοπτικών σταθμών αλλά και των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο σκοπός της Οδηγίας συνίσταται ακριβώς στο να εξασφαλιστεί ότι, σε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσων μαζικής ενημέρωσης, εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες στους φορείς που απευθύνονται στο ίδιο κοινό και αποτρέπεται το ενδεχόμενο οι κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, όπως η επίμαχη συλλογή βίντεο, να ανταγωνίζονται με αθέμιτο τρόπο την παραδοσιακή τηλεόραση.

Tο Δικαστήριο απαντά επίσης ότι, κατά την εκτίμηση του κύριου σκοπού μιας υπηρεσίας διαθέσεως βίντεο, η οποία παρέχεται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εκδόσεως εφημερίδας, πρέπει να εξετάζεται το ζήτημα αν η υπηρεσία αυτή έχει αυτοτελές περιεχόμενο και λειτουργία, σε σχέση με το περιεχόμενο και τη λειτουργία της δημοσιογραφικής δραστηριότητας του εκμεταλλευόμενου τον οικείο διαδικτυακό τόπο, ή αν είναι απλώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της δραστηριότητας αυτής, ειδικότερα λόγω της συνάφειας που παρουσιάζει η προσφορά οπτικοακουστικού υλικού με αυτήν του γραπτού κειμένου. Η εν λόγω εκτίμηση απόκειται στο Verwaltungsgerichtshof (Διοικητικό Δικαστήριο της Αυστρίας).

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας, παρά τα οπτικοακουστικά στοιχεία που περιέχει, δεν πρέπει να θεωρείται οπτικοακουστική υπηρεσία όταν τα εν λόγω στοιχεία είναι παρεπόμενα και χρησιμεύουν αποκλειστικά ως συμπλήρωμα της προσφοράς άρθρων του γραπτού τύπου. Εκτιμά όμως ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει κατά κανόνα να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τον λόγο και μόνον ότι ο έχων την εκμετάλλευση του διαδικτυακού τόπου στον οποίο ενσωματώνεται η οικεία υπηρεσία, διατηρεί εταιρία εκδόσεως ηλεκτρονικής εφημερίδας. Ένα τμήμα που περιέχει βίντεο και το οποίο, στο πλαίσιο ενός ενιαίου διαδικτυακού τόπου, πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων δεν χάνει το χαρακτηριστικό αυτό για τον μοναδικό λόγο ότι η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή από τον διαδικτυακό τόπο εφημερίδας ή ότι προτείνεται στο πλαίσιο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

Στην υπό κρίση υπόθεση, προκύπτει ότι ελάχιστα άρθρα του τύπου σχετίζονται με τα επίμαχα μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα. Εκτός αυτού, το κοινό μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να παρακολουθήσει τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο ανεξαρτήτως από το αν το ίδιο κοινό συμβουλεύεται ή όχι τα άρθρα της ηλεκτρονικής εκδόσεως της εφημερίδας. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η επίμαχη υπηρεσία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει αυτοτελές περιεχόμενο και λειτουργία, σε σχέση με το περιεχόμενο και τη λειτουργία της δημοσιογραφικής δραστηριότητας της New Media Online και, ως εκ τούτου, ότι συνιστά υπηρεσία διακριτή από τις λοιπές υπηρεσίες που η εταιρία αυτή προσφέρει.

 

ολόκληρη η απόφαση:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Written by gr.mme.observer

27 Οκτωβρίου 2015 at 1:38 πμ

Αναρτήθηκε στις New Media

Tagged with , ,

TTIP και νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα

από το EPthinktankEU:

Recent studies demonstrate the important contribution of intellectual property rights (IPR) to the American and EU economies. Royalties and licence fees based on IPR figure high among the exports of both, and applications, and grants, for IPR protection made by Europeans in the US and vice-versa represent an important share of the totals. The differences between the respective IPR systems are comparatively small, yet seen as hard to overcome. The negotiation of the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) may present the opportunity for a step change in EU-US relations in respect of IPR.

?????????????????????????????????????

Protection of intellectual property (IP) and IPR is justified as a necessity for encouraging innovation, creativity and investment in research and development activities. On the other hand, granting IPRs may have social and economic costs, in particular when IPR owners make inefficient use of the protected goods while preventing others from using them more efficiently. Therefore, IP law is concerned with striking an appropriate balance between the owners of IPR and the interests of the general public in free access to information and knowledge. At international level, a series of conventions and treaties set minimum substantive and procedural standards with respect to IP protection and enforcement, and form the international legal regime on IPR.

With increasing trade in IP-related goods and services, the United States (US), the European Union (EU) and other industrialised nations have pushed for better enforcement measures against counterfeit and pirated goods and for regulation of IP from the perspective of trade policy. Moreover, a number of bilateral and regional free trade agreements (FTAs) between the EU or US and third countries have included IPR chapters or IPR provisions going beyond the minimum standards agreed at multilateral level. Bilateral investment agreements (BITs) are also used to protect the rights of investors who use IP as a means of investment. However, this expansion of IPR (in multilateral and bilateral agreements, as well as to new subject matters) led mainly by developed countries has raised a range of concerns as well as opposition from developing countries, mostly concerned with ensuring transfers of technology and access to generic medicines.

Both the US and EU attach great importance to the protection of IPR and each has put in place a high-standard legal system of IP protection and enforcement. Patents, designs, trademarks, copyright, geographical indications, and more recently trade secrets, have been the main areas of focus. Specifically, the EU has gone through a successful process of assuming competence from its Member States (MS) to regulate in the field of IPR and has managed to institute Union-wide systems with regard to trademarks, designs, geographical indications and even patents (the latter not yet in application). Efforts to establish effective enforcement and border measures against IP infringements are another constant preoccupation for both the EU and US.

As both the EU and US have sought to promote in their bilateral and regional FTAs strong IPR-related standards, an IP chapter is also expected to feature in TTIP now under negotiation, as a joint effort to promoting strong IP protection globally. Nevertheless, concerns have been expressed. Parallels with the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), rejected by the European Parliament in July 2012, are being made, in particular over lack of transparency in the talks and the fear that TTIP would see some of the controversial ACTA provisions reintroduced. Furthermore, issues such as geographical indications may become a stumbling block in the negotiations.

Read the whole In-Depth Analysis here. (nmGR)

eu-us_trade_in_goods_and_services

EU-US trade in goods and services (including royalties and licence fees), 2012

direct_contribution_of_ipr-intensive_industries

eu_external_trade_in_ipr-intensive_industries

Written by gr.mme.observer

31 Ιουλίου 2014 at 5:07 μμ

Αναρτήθηκε στις New Media

Tagged with , ,

Σχέδια για τηλεόραση μέσω διαδικτύου συζητούν στην Αγγλία

Έκθεση της Βουλής των Λόρδων (Αγγλία) σχετικά με την εξέλιξη του διαδικτύου (pdf 537kb) Το θέμα της κατάργησης της μετάδοσης τηλεοπτικών εκπομπών από ραδιοσυχνότητες -ακόμη και της ψηφιακής μετάδοσης- με χρήση του ταχύτατου πλέον ευρυζωνικού διαδικτύου, ερευνά μεταξύ άλλων η πρόσφατη έκθεση της Βουλής των Λόρδων (Αγγλία) σχετικά με την εξέλιξη του διαδικτύου (pdf 537kb) την οποία αναζητήσαμε με αφορμή ένα σχετικό δημοσίευμα στις ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ (Τηλεόραση μέσω Internet προτείνει η Αγγλία).

Περισσότερα στον ιστότοπο του Βρετανικού Κοινοβουλίου και στην έκθεση που επισυνάπτουμε (Broadbanf for all).

Written by gr.mme.observer

11 Αυγούστου 2012 at 11:12 μμ

Αναρτήθηκε στις βιβλιοθήκη

Tagged with ,

Codecademy Makes Learning To Code Fun And Social

[by Jessica Roy | mediabistro.com] Journalists, learning to code — even if it’s just picking up the basics of HTML or CSS — can be just as important as memorizing the AP Stylebook. In the past, ambitious wannabe coders had to stick with how-to guides and computer science classes and frantic e-mails to their programmer friends, but a new interactive website is changing the way we think about learning to code. Codecademy, the brainchild of two Columbia grads, incentivizes developing programming skills with fun interactive lessons, Facebook integration and the chance to score virtual badges.

When you sign up for Codeacademy, you’re taken to a list of lessons that you can complete to earn coding chops and virtual badges. The first lesson, for example, teaches you what exactly you can and can’t do with the command line. It’s great for web journalists looking for a fun way to develop some coding skills in their downtime. Seasoned coders can also help create new tutorials by signing up to be a Codecademy teacher. And the best part about this tool? It’s free.

Written by gr.mme.observer

15 Σεπτεμβρίου 2011 at 12:44 πμ

Γαλλία: Νέος φόρος στις online διαφημίσεις

[αναδημοσίευση από ΤΟ ΒΗΜΑ, του Δημήτρη Γαλάνη] Καθώς η διαφήμιση online σημειώνει σημαντική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη η γαλλική Βουλή σε μια προσπάθεια αύξησης των κρατικών εσόδων συμφώνησε κατ αρχήν για μία νέα φορολογική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα επιβάλλεται πρόσθετο τέλος στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Ο νέος φόρος έγινε ευρέως γνωστός ως «φόρος Google», αλλά δεν έχει ουδεμία σχέση με τον διαδικτυακό κολοσσό, η έδρα του οποίου βρίσκεται εκτός της Γαλλίας και δεν υπόκειται στο φορολογικό καθεστώς της.

Αντ΄ αυτού το νέο τέλος ύψους 1% θα επιβαρύνει τις γαλλικές επιχειρήσεις που διαφημίζονται στο Ίντερνετ. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές του επόμενου χρόνου και υπολογίζεται ότι θα αποφέρει στο κράτος 10 έως 20 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Υποστηρικτές του νέου μέτρου αναφέρουν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να εξισορροπηθεί το μιντιακό τοπίο δεδομένου ότι οι έντυπες και οι τηλεοπτικές διαφημίσεις φορολογούνται ήδη. Μόνο οι τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας αποδίδουν στο γαλλικό κράτος από τον φόρο στις διαφημίσεις περίπου 70 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Οι επικριτές του τονίζουν ότι με το μέτρο αυτό επιβαρύνονται οι γαλλικές επιχειρήσεις, ενώ κολοσσοί όπως η Google, η Amazon, το eBay και η Microsoft συνεχίζουν να μην πληρώνουν φόρο την ίδια στιγμή που κερδίζουν δισεκατομμύρια.

Written by gr.mme.observer

27 Νοεμβρίου 2010 at 11:00 μμ

The Habits of Online Newspaper Readers

The Wall Street Journal posted this great infographic examining the habits of online newspaper readers by device type throughout the day.

MK-BH527A_media_NS_20101115092702

Written by gr.mme.observer

27 Νοεμβρίου 2010 at 10:08 μμ

Media Apps Aren’t as Good a Business as They Seem

[αναδημοσίευση από τα blogs του FORBES, κείμενο του Jeff Bercovici] It’s long been an article of faith among media optimists that the shift to digital publishing would be a good thing for publishers in the long run, freeing them of the burden of their biggest costs: paper, printing and postage.

That’s why I was surprised to hear David Link, founder and creative director of the digital design firm The Wonderfactory, say, at a recent conference, that producing and distributing app-based magazines for tablet computers and other mobile devices is as costly as putting them out with ink and paper, if not more so. The problem, he told me afterward, is bandwidth. Magazine apps are large downloads. One of the biggest, the early version of Wired’s iPad edition, was around half a gigabyte.

If you’re selling directly through Apple’s iTunes store, that’s no problem: Apple handles the download — in exchange for a 30 percent cut of the sale price. But most publishers aren’t satisfied with that arrangement, which leaves Apple in control of the customer relationship and the resulting data and, for now, limits them to selling single copies rather than subscriptions. However, says Link, “if they’re going through the subscription route and they want to circumvent that” — for instance, through Zinio, a digital publishing services provider with an app of its own — “then they actually have to pay for all that bandwidth.”

Over time, of course, bandwidth gets cheaper, and file compression gets better. Link says most magazine apps now fall in the range of 80 to 250 megabytes per issue, and “I’m hoping they’ll get down to 30 to 50 megs.” But set against that is the pressure to inflate them with ever more rich media. Just as publishers once conditioned readers to expect that all print content ought to be free online, now they’re teaching consumers to expect magazine apps that are tricked out with videos, interactive graphics and more. Link points out that Sports Illustrated’s iPad app, which Wonderfactory developed, features 50 to 100 photos per issue not found in the magazine. And all that extra content doesn’t produce itself, either: Link estimates that putting out an enhanced mobile edition requires two to five extra staffers.

None of this is to say media apps won’t be a great business at some point. But if and when they get there, it will be because of of the high rates publishers will be able to charge for rich, interactive, targeted advertising. Take that out of the equation and app-based publishing, like print publishing, is a cost-heavy, money-losing proposition.

Written by gr.mme.observer

24 Νοεμβρίου 2010 at 8:34 πμ

Αναρτήθηκε στις New Media

Tagged with , ,

Αρέσει σε %d bloggers: